Växthustomten i Ängelholm

Artikel i HD/NST 2017-05-09

Typiskt käbbel mellan de olika politiska blocken.
Varför inte en tredje väg, som jag föreslog i inlägget nedan?
Vore inte detta något för en oberoende liberal att lansera?

Bygg bostäder längs Idrottsgatan

Området mellan villorna vid Garvaregatan och idrottshallen vid Sportstigen vore lämplig för bostadsbebyggelse.

Det är hög tid att stoppa AB Ängelholmshems planer på att bygga 24 nya lägenheter i anslutning till Rönne å mellan Nybron och Pyttebron.

Hur kan man (kommunen) skriva att..."detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§"...när en lekman kan konstatera att massor av träd måste fällas, omfattande pålning måste utföras och åpromenaden inskränkas?

Låt istället AB Ängelholmshem disponera parkmarken i kvarteret Kastanjen en bit därifrån.

Där kunde dubbelt så många lägenheter byggas med god tillgänglighet och befintlig infrastruktur. Dessutom kunde parkeringsplatser för de boende lätt anordnas i direkt anslutning till befintlig vid Arbingatan.

Visserligen skulle även här grönområden gå förlorade, men den gamla växthustomten kunde fredas, till förmån av en park, liksom det övriga å-rummet, som har högt bevaringsvärde och riksintresse.

De som framför att behovet av bostäder i Ängelholm är överskattat och pekar på hur många projekt som inletts inom kommunen, tar inte hänsyn till de olika önskemål och behov som finns. Ovanstående förslag riktar sig till dem som inte vill äga sin bostad, men är villiga att betala 1200-1500:-/m²/år och bo centralt i staden.

© PeO Jansson 2017-02-15


HD/NST 2017-05-08

Jag håller med Rune angående kritiken om medborgardialogens genomförande. Det blev ännu värre när medborgardialog angående Stadshuset genomfördes den 3:e och 4:e maj. Politikerföraktet späs på och demokratin sätts på undantag, trots att syftet var det motsatta. Skrämmande!

Växthustomten. Riktning SO mot Pyttebron.

Min mening HD/NST 2016-11-28

"Tankarna på biltrafik via Pytteleden skrinlades i samband med senaste valet till kommunfullmäktige 2014. Socialdemokraterna har därefter, i samråd med Engelholmspartiet och Sverigedemokraterna, dragit slutsatsen att den så kallade växthustomten inte längre är aktuell för bostäder. Istället vill man försöka genomdriva ett beslut om att anlägga en park på området mellan Pyttebron och den gamla båtplatsen. Ett led i denna strävan är att man nu i dagarna, innan något beslut om området som park över huvud taget föreligger, arrangerat en så kallad medborgardialog under rubriken "Vad vill du ha i parken?". Jag gick till medborgardialogmötet för att framföra min åsikt att det bör byggas bostäder på området. Två av mina starkaste argument för denna åsikt är dels den stora och ökande bristen på bostäder, dels att det inom 300 meter från växthustomten redan finns två väl tilltagna grönområden: Hembygdsparken och Nybroskogen. Sådana åsikter var jag dock inte tillåten att framföra under den så kallade medborgardialogen. Kommunstyrelsens ordförande gjorde klart att vi bara fick prata om hur en blivande parkanläggning skulle utformas. Jag såg mig nödgad att tacka för kaffet och lämna mötet. Om det över huvud taget ska anläggas någon växthuspark återstår att se, när ärendet så småningom når fullmäktige för beslut. Men då har myglet kring den så kallade parken pågått länge."   Lars Sumner, Medborgare utan talan

Jag håller med Lars, inte om att bygga på området, utan om sättet att genomföra medborgardialogen. Ett fult spel för galleriet, signerat av den som betraktar representationsdemokratin som ett medel att behålla makten. Inte långt ifrån Erdogans inställning. Usch!    © PeO Jansson 2016-11-28

Jag försöker övertyga Karin Stenholm om mina förslag.
Foto: Niklas Gustafsson/HD

 • Växthustomtens framtid HD 2016-11-26
 • Växthustomtens framtid diskuterades på medborgarcafé

  Det blev ett spännande möte på Stadsbiblioteket lördagen den 26 november. Vi var kanske 25 deltagare som roterade runt till de olika borden i 20-minuterspass för att diskutera olika förslag för en park på det gamla växthusområdet.

  Men...vad är ett medborgarcafé värt? Jim Brithén skrev inför mötet på Facebook:
  - Helt otroligt att man frågar våra medborgare vad de vill ha i en park på Växthustomten. Sanningen är att det faktiskt inte finns något beslut om ATT det ska bli en park där………… Vem är det man försöker lura? Är det konstigt att förtroendet för vissa politiker försvinner?? Detta tänker jag INTE bli inblandad i, den saken är kristallklar… Varför är inte frågan: Vad vill vi ha på denna plats??"

    © PeO Jansson 2016-11-27

  Växthustomten. Riktning N mot Rönne å.

  Växthustomten. Riktning SV mot Idrottshallen.

 • Naturreservat vid Pyttebron, HD 2016-08-12
 • HD 2016-11-20
 • Dags för medborgardialog

  Inför medborgardialog den 24:e och 26: november på Stadsbiblioteket sammanfattar jag mitt ställningstagande:

 • På marken innan sluttningen ner mot ån, mitt emot Rönneviks paviljong, kunde ett orangeri med ett litet café få sin plats med härlig utsikt över Rönne å, om skogsmarken rensats från sly mm.
 • Längs ån borde en promenadväg anläggas, från Pyttebron till småbåtshamnen, med uppgång/-ar till parken. Översta bilden.
 • På området närmast den gamla pumpstationen skulle stadsodlingen, som bedrivits på gamla scantomten, få sin placering och ges större utrymme än tidigare. Mellanbilden.
 • På området närmast småbåtshamnen kunde med fördel en vacker trädgård anläggas med det nordöstra hörnet av Sofiero som förebild. Nedersta bilden.
 • På ytorna mellan ovanstående punkter kunde en boulebana och en lekpark för de yngsta anläggas.
 • Hela parken borde vara "hundfri" och i övrigt karaktäriseras av naturens egen skönhet.

  Skogsområdet söder om "pytteleden" (markerat med gult på kartan) borde inte tas i anspråk, utan fredas från exploatering i detaljplanen, annars kommer privata aktörer med hjälp av Moderaterna snart att yrka på bebyggelse där.

  Föreslagna anläggningar i ån och "koppling över ån" vid Rönnevik borde skrotas av kostnads- och miljöhänsyn

  Här sitter jag och myser i septembersolen på Sofiero.
  Så kan det se ut om politikerna tar sitt förnuft till fånga.

  Föreslagen "koppling över ån" väster om småbåtshamnen känns bättre, men en GC-bro vid Tullakrok vore bäst.

  De finns de som fortfarande inte har släppt tanken på en lokalgata för motorfordonstrafik över Pyttebron och känner att man måste kunna ta sig till parken med bil. Till dem säger jag bara:
  "Vad är det för fel med Garvaregatan, Rönneholmsgatan eller parkeringen vid Arbingatan?"
  Jo, man kan tänkas få GÅ några meter!


    © PeO Jansson 2016-11-24

  Illustration från HD

 • HD:s artikel 2016-06-16
 • Parkskolan
 • Garvaregatan
 • Medborgardialog verkar vara lösningen på det mesta?

  Ett tiotal ängelholmare skrev i maj 2015 ett medborgarförslag om att flytta stadsodlingen till kommunens växthusområde vid Pyttebron, för ökad säkerhet och en mer rofylld verksamhet.

  Enligt min mening ett alldeles utmärkt förslag, som jag hoppas att politikerna nappar på och beslutar om snarast!

  Då får det förstås inte hamna i Lotta Åkessons "Beredning för samhällsbyggnad". Då kan det ta tid, för några månader hit eller dit är ju futtigt enligt henne.

  Ett förslag som är bra för de flesta borde nå konsensus i kommunfullmäktige och verkställas av Tekniska kontoret (om det finns kvar?) till nästa odlingssäsong.

  Så blev det inte! Det gick drygt ett år och i juni 2016 hade kommunstyrelsen ett tjänstemannaförslag på sitt bord. Ett alltför ambitiöst och kostsamt förslag enligt min mening. Det var bra att SD fick igenom att det skulle beredas vidare.

  Men är medborgardialog alltid den bästa lösningen? Befrämjar den verkligen demokratin?

  Min erfarenhet är att de mest intresserade/närboende engagerar sig, ofta utan grundläggande kunskaper om arkitektur eller byggnadsteknik. Ännu mindre med tankar på att hushålla med skattemedlen. Men visst kan det komma en hel del idéer på detta sätt.

  Bättre vore att tillsätta en projektgrupp med sakkunniga politiker, tjänstemän och relevanta andra medborgare. Beredning med tidsbegränsning och beslut direkt i kommunfullmäktige. "Tjo pang i väskan!", som en känd profil i Vejbystrand hade sammanfattat det med.  © PeO Jansson 2016-08-19