Kraftsamling Ängelholm - Vision 2020

Ungdomsstaden


© PeO Jansson 2015-08-24

UTBILDNING
Medelåldern i kommunen är något högre än i riket i övrigt. Det kan bero på att kommunen saknar högskoleutbildning.
"Att ha tillgång till goda utbildningsmöjligheter kommer att vara än viktigare år 2020, dels för att de företag och offentliga verksamheter som finns här skall kunna rekrytera kompetent personal, dels för att kunna locka hit nya företag, dels också för att kunna vara en attraktiv plats för ungdomar och barnfamiljer. Etablering av högskoleutbildning med stark koppling mellan skola och arbetsliv blir viktig och att ungdomar lätt får jobb, är välmående och
har tillgång till bra mötesplatser."

Förslag:
 • Sök samarbete med Trafikverket och Järnvägsskolan för att få till stånd ett forskningscenter för kollektivtrafik i Ängelholm.
 • Kontakta Mats Paulsson på PEAB om praktisk tillämpning/utbildning på Valhall Park. Han har ju tidigare intresserat sig för ett forskningscenter där.
 • En spårvagnsslinga från Midgården via Pyttebron till Klitterhus-Råbocka-Järnvägens museum-Badhuset-Sjukhuset-Stadshuset-Gymnasiet-Midgården, vore ett realistiskt mål.


BOENDE
"...en satsning på bostadsbyggande är viktigt. Nya bostäder med olika upplåtelseformer, gärna i havsnära och stationsnära lägen. Närhet mellan bostäder och verksamhetslokaler vore lämpligt för utvecklingen av kunskapsintensiva tjänsteföretag."

Förslag:
 • Om jag är rätt underrättad, så kan bostäder tillhandahållas på Valhall Park - internat.
 • Ge AB Ängelholmshem direktiv att bygga billiga hyreslägenheter på Scantomten.
 • Planlägg södra delen av Kv Rönnen för hotellbyggnation.
 • Utred möjlig bostadsbyggnation längs Banskolevägen


UPPLEVELSER
"Ängelholm bör präglas av...ett bra kulturutbud i ett kulturhus och ett utvecklat fritidsutbud i övrigt. Turismen behöver utvecklas bl.a. genom ytterligare satsningar i Hembygdsparken, i anslutning till Rönne å och i hamnarna."

Förslag:
 • Förbättra och öka tillgängligheten till strand och hav.
 • Anlägg en gång- och cykelbro över Rönne å, Roddklubben-Tullakrok.
 • Ge AB Ängelholmslokaler direktiv att bygga upp Café Rönnevik och hyra ut det till fria marknaden.
 • Renovera Parkskolan och eventuellt bygga till den, så att ett kulturhus värt namnet skapas.
 • Se till att det finns en SvFF-godkänd fotbollsarena för spel i Superettan.
 • Satsa på alkoholfria mötesplatser för tonåringar. Läs mer.
 • Utforma Stortorget på ett sådant sätt att olika generationer kan känna trygghet och glädje i samverkan.
 • Effektivisera turistbyrån så att den kan hålla öppet mer och marknadsföra olika aktiviteter i kommunen.


VÅRD OCH OMSORG
"Ängelholm bör präglas av god sjukvård, frisk- och hälsovård. Hälsostaden är en viktig satsning med badhuset som profilbärare."
"Hög kvalitet i förskola, skola och sjukvård."
"God folkhälsa ökar livskvaliteten och påverkar den ekonomiska tillväxten i positiv riktning."

Förslag:
 • Stimulera och utveckla det goda samarbetet med Region Skåne och näringslivet.
 • Verka för att barn- och ungdomspsykiatrin skall återvända till Ängelholm.