STENELID
Samrådsförslag till detaljplan för Barkåkra 58:1 mm.

© PeO Jansson 2012-11-07

Inledning
EngelholmsPartiet har i sitt handlingsprogram inskrivit att arbeta för framtagande av mer tomtmark för bostadsbyggande. Planområdet har ansetts lämpligt för detta i ÖP 2004 och FÖP Barkåkra 2010. Närheten till allmänna kommunikationsmedel i form av tåg, buss och flyg är god. Förslaget bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Trafik
Parallellt med planarbetet pågår en förprojektering av väg 1710:s framtida utformning. Ett genomförande av planen innebär en ökning av trafiken på denna med 1000 bilar per dygn och kommer att trafikeras av 20 800/dygn totalt.
Den infart till området som redovisas i planförslaget, genom en fyrvägskorsning i närheten av en höjdrygg, ifrågasätts starkt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Speciellt som denna korsning också föreslås bli ny delinfart till Valhall Park.
Hastighetsbegränsning till 40 km/tim och refuger mellan körfälten kommer att ge oacceptabla fördröjningseffekter för alla som bor norr om planområdet.


Illustration över planområdet med väg 1710 uppe till höger.

Väg 1710 förbi planområdet och Valhall Park beskrivs i förprojekteringen som ett ”bygatuavsnitt” av konsultföretaget Ramböll.
Istället borde en cirkulationsplats etableras för anslutning av Skepparkroksvägen och för ny delinfart till Valhall Park. Aktuellt planområde hade då kunnat få sin infart från Skepparkroksvägen och en framtida ny tillfartsväg för Lingvallenområdet underlättats. Med tanke på kommande pågatågstation Barkåkra och ökningen av trafikrörelser på Skepparkroksvägen ut till väg 1710, borde denna lösning prioriteras redan i detta förslag till detaljplan.
Redovisad möjlighet för genomfart av motorfordon till eventuellt kommande bostadsområde sydost om planområdet är inte bra, eftersom det kan ge upphov till oönskade trafikrörelser och därmed minskad trafiksäkerhet. Begränsning till GC-trafik borde göras för aktuellt avsnitt.

Landskapsbild
Den förändring av landskapsbilden som ett genomförande av planförslaget innebär, är till största delen acceptabel med bevarande av skogspartiet i SV och några grönstråk, men att tillåta en byggnadshöjd på 14 m för bebyggelsen längs väg 1710 motverkar ambitionen att skapa ”…intryck av låg, tät och småskalig bebyggelse.” Dessutom är det svårt att inse hur siktstråken mot havet skall kunna utvecklas genom att tillåta byggnation över 10,5 m.

Kommersiell service
Beteckningen BHK för tre av fem användningsområden längs väg 1710 möjliggör etablering av verksamhetslokaler i bottenvåningen av byggnaderna. Detta kan locka till spontanstopp av bilister på väg 1710 och bidra till minskad trafiksäkerhet. In- och utfart till befintlig bensinmack söder om väg 1710 symboliserar redan idag problematiken.
Behovet av kontor och/eller handel är tillräckligt väl tillgodosett i detaljplanen för del av Barkåkra 50:3, Valhall Park-Torget.