Stationsområdet i Ängelholm

Stationsområdet

Stationsområdet

 • En ny stadsdel tar form/HD 2016-11-28
 • Nu har detta ärende pågått i minst fyra (4) år och visserligen skall man skynda långsamt när stora beslut skall fattas, men nu borde det vara dags att åtminstone besluta om de stora dragen.

  Har man lyckats med det i föreliggande förslag? Ja det beror på vilka visioner man har för Ängelholms utveckling. Låt oss titta lite närmare på skissen här till höger från Krister Cronqvist:

 • Nya bostäder och verksamheter väster om järnvägen är helt beroende av en ny koppling för motorfordonstrafik med centrum.
  En tunnel till Järnvägsbron vore bäst, men är dyrast. "Dyrt" är dock ett begrepp när man får låg kvalitet till högt pris, vilket inte är fallet här. Dessutom borde det finnas en GC-bro över spårområdet på lämpligt ställe norr därom.
  En ordentlig stadsgata med gång- och cykelbana borde anläggas från havsbadsrondellen i norr till Sibirienvägen i söder (ringledens södra länk).
  OM DETTA SÄGS INGENTING! Svagt! Mycket svagt!

 • Att bygga bostäder nära spårområdet är förknippat med flera problem.
  Det största är BULLERSTÖRNINGEN. Redan idag utgör godstrafiken ett mycket störande element för boende betydligt längre ifrån järnvägen, än vad som föreslagits.
  Ett annat är SÄKERHETEN. Höga staket eller plank måste byggas för att skapa en trygg miljö utanför spårområdet.
  Då kommer vi in på ESTETIKEN. Tänk er en "mur" genom området för att klara ovanstående krav. Hemskt!

 • Ev. exploatering i Järnvägsparken, mitt emot järnvägsstationen, motiveras i förslaget av att bli en sammanlänkning med befintlig bebyggelse på andra sidan Rönne å (Kyrkovången).
  Detta vore ett klåfingrigt angrepp på en av stadens vackraste platser. Välbesökt av många kategorier av människor och deras husdjur. Enkel att sköta och erbjuder god logistic från resecentrum till stadens centrum, via bland annat Sockerbruksbron.
  Att inkräkta på denna välbalanserade ordning vore ett hån mot de värderingar som uttryckts i "Kraftsamling Ängelholm-Vision - 2020".

 • Den gamla Scantomten borde bebyggas snarast möjligt. Behovet av mindre bostäder för ungdomar och äldre är stort. Inte minst behövs bostäder till nyanlända som anvisats hit av Migrationsverket. VAD VÄNTAR MAN PÅ? Saneringen borde vara klar vid det här laget.
 • Det finns naturligtvis många fler detaljer att analysera, men jag nöjer mig med detta tills vidare och återkommer.

  © PeO Jansson 2016-11-28


  Flytta stadsodlingen till växthusområdet

  Ett tiotal ängelholmare har skrivit ett medborgarförslag om att flytta stadsodlingen till kommunens växthusområde vid Pyttebron, för ökad säkerhet och en mer rofylld verksamhet.

  Enligt min mening ett alldeles utmärkt förslag, som jag hoppas att politikerna nappar på och beslutar om snarast!

  Då får det förstås inte hamna i Lotta Åkessons "Beredning för samhällsbyggnad". Då kan det ta tid, för några månader hit eller dit är ju futtigt enligt henne.

  Foto: Mats Roslund-Sydsvenskan

  Ett förslag som är bra för de flesta borde nå konsensus i kommunfullmäktige och verkställas av Tekniska kontoret (om det finns kvar?) till nästa odlingssäsong.

  Sedan borde ägardirektiv till AB Ängelholmshem ges att bygga hyreslägenheter "...med billiga, ändamålsenliga lägenheter för unga människors första boende. Ett led i satsningen på "Ungdomsstaden" i Kraftsamling Ängelholm-Vision 2020," som jag skrev för tre år sedan.

  © PeO Jansson 2015-05-04 • Den 25 maj invigde Christer Örning
  stadsodlingen på gamla Scantomten. HD 2012-05-25.
 • Stadsodling på Scantomten

  Parkchef Maria Birgander har under några månader gestaltat ett minilandskap som finansierats genom parkavdelningens driftsbudget och anlagts genom TK:s försorg.
  Läs mer.

  Enligt Maria är kostnaden vid dags dato (14 juni) uppe i kr 100 000:-. Om den siffran är rätt är upp till var och en att bedöma, men ett vet jag - om något är tillräckligt trendigt, flashigt och uppseendeväckande, så finns både pengar och engagemang hos Allianspolitikerna och tjänstemännen.

  Foto: Barbro Hallin/HD

  Är detta något som kommunens medborgare verkligen vill? Självklart inte! De vill att skattemedeln används där de verkligen behövs - till vård och omsorg, till skolorna och lärarna, till vägar, VA och renhållning. Inte till en lekplats för vuxna, som står tom för det mesta!

  Det är inget fel på Marias intentioner att "skapa engagemang och en social mötesplats hos framförallt de närboende", men inse faktum - platsen har mysfaktor NOLL och det spelar ingen roll att parkensdag kommer att hållas där i samband med Flower och Garden Show den 20-21 juli.

  Jag anser att den gamla Scantomten borde bebyggas så snart som möjligt med billiga, ändamålsenliga lägenheter för unga människors första boende. Ett led i satsningen på "Ungdomsstaden" i Kraftsamling Ängelholm-Vision 2020.

  © PeO Jansson 2012-06-14