Stadshuset

Bygg om och till istället för nytt och flytt!   Artikel i HD/NST 2017-02-17

På FB-sidan Tyck om Ängelholm har Eric Sahlvall skrivit: "Själv anser jag att vi grundligt skall undersöka möjligheten, att till en rimlig kostnad behålla Stadshuset som stadshus. Dess placering är perfekt, då det är nära till centrum och kollektivtrafik, samt ligger på rätt sida om ån, då det gäller biltrafik. Det finns säkert mycket mer att säga och tycka om detta och det överlåter jag till er andra ..."

Jag delar till fullo Erics synpunkter och skulle gärna se att arkitekt Sten Samuelssons skiss för en tillbyggnad kunde raliseras, så att bland annat en ordentlig plenisal kunde se dagens ljus.

Dessutom är de estetiska värdena betydande och man borde se över parkeringsytan och komplettera den med ett parkeringshus under Tegelbruksparken.

Förslaget om att bygga ett nytt stadshus vid Industrigatan är inte bra ur flera aspekter.
- För det första skulle den ökade motorfordonstrafiken till området förvärra trafiksituationen och gå stick i stäv med bostadsplanerna för stationsområdet och utvecklingen av resecentrat med gåfartsområde och kollektivtrafiksrörelser.
- För det andra riskerar det gamla stadshuset bli en ny tom byggnad, om vilken politikerna skall tvista i all oändlighet likt ärendet om Parkskolan.
- För det tredje kan man exempelvis låta skolförvaltningen och dess tillhörande politiker flytta till Parkskolan och koncentrera allt som rör skolverksamheten där.

© PeO Jansson 2017-02-21


Stadshuset har inte gjort sitt!  2015-05-05

Vårt 40 år gamla stadshus är naturligtvis i behov av renovering. Särskilt när det gäller de tekniska installationerna, för att uppfylla dagens och morgondagens krav. Detta arbete har också inletts med ombyggnation av Kundtjänsten och andra nedre delar.

Fortsätt med det och begränsa samtidigt antalet tjänstemän och politiker, som skall jobba där, till 200 personer.

Löneadministrationen har redan outsourceats till Helsingborg. Vem fyllde upp de kontorsrummen? Hur har det gått med Kultur- och fritidsförvaltningens flytt till Järnvägens museum? Finns den kvar? Det går inte att utläsa på kommunens hemsida.

Foto: Jessica Ida Nilsson, Ängelholms kommun

Mitt förslag blir att renovera och anpassa Parkskolan så att den kan tillgodose de nya behoven i den kommunala byråkratin. Låt t.ex. alla medarbetare som har med barn- och utbildningsfrågor husera där. Gångavståndet över Mejeribron till Stadshuset är kort och enbart nyttigt för de som sitter mycket.

Pengamässigt blir mitt förslag kanske inte billigare, men definitivt bättre än att uppföra ett nytt skrytbygge!

© PeO Jansson