Uppbyggnad av café vid Rönnevik

© PeO Jansson 2015-05-25

Kafé Rönnevik. Foton från 'lergoksstan.se'

"I 'Förstudie Rönneå 2010-12-02' föreslås en utveckling av området nedanför minigolfbanan vid Hembygdsparken till en unik mötesplats för helgflanörer och sommarkvällsbesökare. EngelholmsPartiet vill aktualisera tankarna kring inrättandet av en café/restaurangrörelse som komplement till de befintliga verksamheterna i Rönnevik-området. Ett bra sätt att åstadkomma detta är att uppföra en ny byggnad med "Kafe Rönnevik" från 1876 som förebild. Byggnaden revs 1980 på grund av ålderskrämpor och eftersatt underhåll. EngelholmsPartiet föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att ge kommunstyrelsen/kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för en byggnation enligt ovan och utröna intresset hos marknadens aktörer"
EP-motion 2013-04-15. Dnr: 2013/232.

Vad hände med detta ärende? Jo, Tekniska nämnden tyckte att det var värt att utreda, men Kommunstyrelsen röstade för avslag med 12-1 vid sitt möte den 12 mars 2014 och Kommunfullmäktige avslog också motionen den 24 mars 2014.

Varje gång jag passerar denna plats, denna juvel vid åkröken, beklagar jag politikernas bristande engagemang för att marknadsföra de fantastiska miljövärden som Ängelholm har och som uppmärksammades vida omkring vid förra sekelskiftet.

Jag vägrar tro att ingen marknadsaktör vore intresserad av att driva beskrivet etablissemang. Om en gnutta entreprenörskap funnits hos kommunfullmäktiges ledamöter, skulle AB Ängelholmslokaler givits i uppdrag att bygga upp och hyra ut Nya Café Rönnevik till hugade spekulanter.

Egentligen skulle även restaurang Thorslund byggas upp med samma koncept. Vem fick försäkringspengarna efter branden? Kunde inte de utgöra grundplåten?

Satsningar av dessa slag hade gynnat kommunen långt bättre än slöseri på kortlivade digitala skyltar för enbart bilister.

  • Använd de anslagna skattepengarna med varsamhet och förnuft, så att kulturutbudet blir brett men med hög kvalitet.
  • Låt oss slippa kravallstaket runt Stortorget och stora öltält som förfular och manar till osunt ätande och drickande.
  • Låt oss värna om de duktiga krögare vi har i staden och ge dem möjlighet att visa vad de kan.
  • För övrigt anser jag att Parkskolan skall bevaras.