BADHUSETS PLACERING
Opinionen vill inte bada i Hälsostaden.

© PeO Jansson 2014-07-10

Kunskapsportens illustration av planerat badhus.

Hela 78% av de tillfrågade i NST:s undersökning vill ha en annan badhusplacering än den som Alliansen, med Moderaterna i spetsen, gett bygglov till. Bryr de sig om vad folk tycker? Nej, det är andra faktorer som väger tyngre än närdemokratin. Jag nöjer mig denna gång med att citera Viola Gustavsson: "Jag litar inte på någon politiker längre, de bara tramsar sig hit och dit och det kostar skjortan i längden."


2012-06-19

BADHUSETS PLACERING
Hur man med skohorn baxar in en byggnad på en frimärksplan.

Hälsostadens skiss för stråket mellan centrum och södra sjukhusområdet.

Den 30 april godkände Byggnadsnämnden antagandehandlingarna för detaljplanen för Ängelholm 3:139, del av Lasarettet 1 och att överlämna dem till kommunfullmäktige för beslut. EngelholmsPartiet röstade även denna gång NEJ, liksom det konsekvent gjort i övriga instanser.

Redan 2011-01-19 lämnade EngelholmsPartiet in en motion om att förlägga det nya badhuset i området vid Ängelholms ishall, Lindab Arena. Här finns goda förutsättningar att skapa ett idrottscentrum för olika sporter och aktiviteter med ett vägnät som smidigt leder trafiken till och från för alla delar av kommunen. Dessutom borde ett sådant kluster kunna skapa synergieffekter på flera olika områden - energihushållande, logistiska, administrativa och affärsmässiga.

EngelholmsPartiet drev under 2011 en namninsamlingskampanj för att få till stånd en folkomröstning i frågan, men lyckades inte få tillräckligt med namnunderskrifter inom rimlig tid, varför kampen fick fortsätta i nämnderna.

När frågan om bygglov skall behandlas i Byggnadsnämnden kommer EngelholmsPartiet åter att ifrågasätta lämpligheten i att bygga ett så stort hus så nära Rönneå, att det med tiden riskerar att hamna i den. I vilket fall som helst är inte trafik- och parkeringsproblematiken tillfredställande löst och en ny bro över ån kommer att förstöra ett av de vackraste å-rummen vi har, oavsett hur den utformas.

Miljonerna rullar och man kan än en gång konstatera att kommunledningen fokuserar på att bygga monument över sin förträfflighet, vilket skattebetalarna förhoppningsvis har synpunkter på.