ANGELA-södra porten till Ängelholm
Den bulleromgärdade platsen - konsten att skriva kontrakt innan detaljplaneläggning.

© PeO Jansson 2012-05-31

Den 22 maj godkände Byggnadsnämnden planförslaget för vidare antagande i kommunfullmäktige.

Ett tillägg gjordes om att tidplan med ansvar för byggande av ny GC-vägbro över Kristian II:s väg läggs fast i det till planförslaget hörande exploateringsavtalet.

Jag yrkade avslag tillsammans med Kjell Erixon MP, men blev nedröstade. Jag menar att området blir för hårt exploaterat, så att inte tillräckliga buffertzoner kan skapas för att mildra det trafikbuller som alstras och kommer att alstras från järnvägen i norr, Kristian II:s väg i öster, Kullavägen i söder och Skansgaan i väster. De åtgärder som redovisats med glasskärmar, efter påpekande från bl.a. Länsstyrelsen, har jag inget större förtroende för. Vem ska t.ex. rengöra dem?

Dessutom kommer den redovisade lösningen av GC-vägarna, med korsningar i plan med biltrafiken, inte att förbättra situationen för någon och det tänkta höghuset på 16 våningar (c:a 45 m) passar inte en småstad som Ängelholm.

Jag har hela tiden yrkat avslag på dessa grunder, eftersom detaljplaneförslaget varit "låst" i ett avtal med Riksbyggen, som medför skadestånd för kommunen på miljonbelopp om inte detaljplanen antas av fullmäktige i tid.
Jag anser att demokratin naggas i kanten av kommunledningen när beslutsprocessen sätts ur spel!