ANGELA - SÖDRA PORTEN TILL ÄNGELHOLM

Illustration från HD 2018-02-06.

Den 22 maj 2012 godkände Byggnadsnämnden planförslaget för vidare antagande i kommunfullmäktige.

Riksbyggen ansöker nu om bygglov för fem flerfamiljshus med 161 lägenheter.

Det första jag tänkte på när jag läste artikeln i HD/NST var hur lång tid det tagit sedan planförslaget klubbades i kommunfullmäktige.

Om inga större ändringar gjorts sedan jag granskade projektet i byggnadsnämnden 2013, så förblir jag skeptisk till att det blir ett människovänligt bostadsområde.

© PeO Jansson 2018-02-06


Ängelholm 5:3, "Porten till Södra Ängelholm" (Angela), beslut om utställningsförslag 2.

Riksbyggens tävlingsförslag är omförhandlat och nu vill Stark ha det godkänt och i uppdrag att ställa ut det på nytt.

Bullervall med ljudabsorberande plank mot järnvägen skall anordnas till en höjd av 6 m över rälsen, placerad 9 m från spårmitt. Riskreducerande vall skall anordnas till en höjd av minst 3 m över rälsen, placerad med sin mitt ej närmare rälsen än 15 m. En friskluftsventilerad bullerskyddsskärm av 6 mm glas skall monteras utanför fönster/fasad så att minst ett fönster till varje rum kan öppnas och samtidigt klara bullerriktvärdena. Längs Kristian II:s väg och längs Kullavägen skall kontinuerlig bullerskyddsskärm av glas alternativt byggnadsfasad uppföras till en höjd av minst 2,9 m över gårdsmarknivå. Längs bussgatan skall den vara minst 2,5 m hög. 4 våningar tillåts mot bussgatan, 6 vån mot K2:an och Kullag. förutom i hörnet mot rondellen där 16 vån tillåts. Genomförandetiden är satt till 15 år.

Jag vet inte om jag skall skratta eller gråta. År 2020 kommer 33 st godståg/dygn att rusa förbi området i 80-90 km/h samt 22 600 motorfordon/dygn i 50 km/h, varav c:a 6% tung trafik. Tyréns bullerutredning är minutiös, men visar bara att men med vidtagna åtgärder nätt och jämt klarar riktvärdena.

Det finns massor av handlingar i ärendet som inte kan återges här. Alla inblandade i projektet borde inse att platsen är olämplig att bebygga med så många lägenheter om inte järnvägen läggs ned och fordonstrafiken bringas ned till hälften och hastigheten sätts till 40 km/h. Jag kan inget annat än att yrka avslag!

© PeO Jansson 2013-04-19


Den bulleromgärdade platsen - konsten att skriva kontrakt innan detaljplaneläggning.

Ett tillägg gjordes om att tidplan med ansvar för byggande av ny GC-vägbro över Kristian II:s väg läggs fast i det till planförslaget hörande exploateringsavtalet.

Jag yrkade avslag tillsammans med Kjell Erixon MP, men blev nedröstade. Jag menar att området blir för hårt exploaterat, så att inte tillräckliga buffertzoner kan skapas för att mildra det trafikbuller som alstras och kommer att alstras från järnvägen i norr, Kristian II:s väg i öster, Kullavägen i söder och Skansgaan i väster. De åtgärder som redovisats med glasskärmar, efter påpekande från bl.a. Länsstyrelsen, har jag inget större förtroende för. Vem ska t.ex. rengöra dem?

Dessutom kommer den redovisade lösningen av GC-vägarna, med korsningar i plan med biltrafiken, inte att förbättra situationen för någon och det tänkta höghuset på 16 våningar (c:a 45 m) passar inte en småstad som Ängelholm.

Jag har hela tiden yrkat avslag på dessa grunder, eftersom detaljplaneförslaget varit "låst" i ett avtal med Riksbyggen, som medför skadestånd för kommunen på miljonbelopp om inte detaljplanen antas av fullmäktige i tid.
Jag anser att demokratin naggas i kanten av kommunledningen när beslutsprocessen sätts ur spel!

© PeO Jansson 2012-05-31